کلمات مشابه

predictability
روانشناسى : پيش بينى پذيرى

predicted log racing
ورزش : مسابقه قايق موتورى با پيشبينى قبلى زمان از طرف راننده

predicted score
روانشناسى : نمره پيش بينى شده

predicting interval
علوم نظامى : فاصله زمانى پيش بينى شده هدف سبقت پيش بينى شده هدف

predictive
پيشگويانه

predictive efficiency
روانشناسى : کارايى پيش بينى

predictive power
روانشناسى : قدرت پيش بينى

predictive reports
کامپيوتر : گزارشات پيش گويانه

predictive validity
روانشناسى : اعتبار پيش بين

predigest
قبلا هضم کردن ،(مج ).بزبان ساده وقابل فهم دراوردن ،براى استفاده اماده کردن