کلمات مشابه

prescriptive right or title
حق مالکيت از راه مرورزمان

preseason
ورزش : مسابقه هاى پيش از اغاز فصل

preselection
علوم مهندسى : انتخاب مقدماتى

presell
پيش فروش کردن

presence chamber
اطاق بار يا پذيرايى ،بار گاه

presence of mind
حضور ذهن ،حاضر ذهنى ،هوشيارى ،متانت

presenile dementia
روانشناسى : زوال عقل پيش پيرى

presenile psychosis
روانشناسى : روان پريشى پيش پيرى

present arm
علوم دريايى : پيش فنگ

present conditions
عمران : شرايط فعلى