کلمات مشابه

pretendedly
بطور ساختگى يا بخود بسته

pretense
وانمودسازى ،تظاهر،بهانه ،ادعا

pretension method
معمارى : روش پيش کشيدگى

pretentious
پرمدعا،پرجلوه ،پر ادعا ومتظاهر

pretentiously
با ادعاى زياد،خودفروشانه

pretentiousness
خود نمايى ،ادعايى زياد

preterhuman
بيرون از نبروى انسانى ،خارج از قوه بشر،فوق انسانى

preterit
وابسته بفعل ماضى ،زمان ماضى

preterit(e)
زمان گذشته ،ماضى مطلق

preterition
فرو گذارى ،حذف ،غمض کلام ،فرو گذاشتنى