کلمات مشابه

pretentiously
با ادعاى زياد،خودفروشانه

pretentiousness
خود نمايى ،ادعايى زياد

preterhuman
بيرون از نبروى انسانى ،خارج از قوه بشر،فوق انسانى

preterit
وابسته بفعل ماضى ،زمان ماضى

preterit(e)
زمان گذشته ،ماضى مطلق

preterition
فرو گذارى ،حذف ،غمض کلام ،فرو گذاشتنى

preterminal
واقع شونده قبل از مرگ ،پيش انتهايى

pretermission
از قلم افتادگى ،حذف ،قصور

pretermit
حذف کردن ،از قلم انداختن ،کنار گذاشتن

preternatural
غير عادى ،غير طبيعى ،مافوق طبيعى