کلمات مشابه

primary coil
الکترونيک : پيچک راه انداز

primary colours
رنگهاى اصلى

primary consumers
زيست شناسى : مصرف کنندگان نخستين

primary current
الکترونيک : جريان ورودى

primary drive
روانشناسى : سائق نخستين

primary electron
الکترونيک : الکترون اوليه

primary emission
الکترونيک : صدور اوليه

primary group
روانشناسى : گروه نخستين

primary hypertension
ورزش : افزايش اوليه فشار خون

primary industries
بازرگانى : صنايع اوليه