کلمات مشابه

prosper
کامکار شدن ،رونق يافتن ،موفق شدن ،کامياب شدن ،پيشرفت کردن

prosperouly
با خوشبختى ،بطور مساعد

prosperously
با خوش بختى ،بکامرانى ،با کاميابى ،بطور نيک انجام ،با عاقبت خوش

prossure-relief valve
علوم هوايى : شير خلاص فشار

prostate gland
غده وذى

prostatectomy
بيرون اوردن غده پروستات

prostatic
غده پروستات)=prostate(

prostatism
(طب )ابتلا به پروستات

prosternation
ناتوانى ،سستى زياد،ضعف زياد،تحليل نيرو،سجود،خضوع ،پستى ،شکست

prosthesis
روانشناسى : اندام مصنوعى