کلمات مشابه

pterodactyloid
)pterodactylous(شبيه سوسماران بالدار

pterodactylous
)pterodactyloid(شبيه سوسماران بالدار

pterography
شرح پر،پر شناسى

pteropod
(ج.ش ).نرم تنان شکم پاى شناور درسطح دريا،پرپا

pteropus
شبپره ميوه خور که پوزه اش مانند پوزه روباه است

pterygium
ناخنک ،گلبرگى که مانندبال باشد

pterygoid
بال مانند

pterygoid process
زائده نازله استخوان شب پره اى ،زائده نازله عظم وتدى

ptisan
ماشعير،گندم پوست کنده

ptolemaic
وابسته به بطلميوس جغرافى دان ومنجم