کلمات مشابه

reduced price
بهاى نازل ،بهاى کاسته ،بهاى تخفيف دار

reduced temprature
معمارى : دماى کاهيده

reduced variable
شيمى : متغير کاهيده

reduced velocity
شيمى : گرانروى کاهيده

reducible
تقليل پذير،ساده شدنى

reducible representation
شيمى : نمايش کاهش پذيرى

reducing adaptor
شيمى : رابط کاهنده

reducing agent
شيمى : عامل کاهنده

reducing atmosphere
شيمى : جو کاهنده

reducing flame
معمارى : شعله احياگر