کلمات مشابه

regius
شاهانه

regius professor
(انگليس )استاد منصوب از طرف پادشاه

reglet
اشبون چوبى ،گچ برى باريک ومسطح

regnal
سلطنتى

regnal day
روز( مصادف باروز )جلوس

regnant
حاکم ،سلطنت کننده ،حکمفرما،مسلط،شايع

regnum
تصميم مقتدرانه ،قلمرو سلطنتى ،بخش

regorge
بالا اوردن ،قى کردن ،دوباره فروبردن ،دوباره قورت دادن ،پس زدن ،برگشتن

regrad for others
ملاحظه ديگران

regrate
يکجاخريدن وخرده فروختن