کلمات مشابه

relational database
کامپيوتر : پايگاه داده رابطه اى

relational database management
کامپيوتر : مديريت پايگاه داده هاى رابطه اى

relational expression
کامپيوتر : عبارت رابطه اى

relational model
کامپيوتر : مدل رابطه اى

relational structure
کامپيوتر : ساختار رابطه اى

relations between load, shear and moment
عمران : رابط بين بار و نيروى برشى و لنگر خمشى

relations of production
بازرگانى : رابطه توليد

relationship by bood
قانون ـ فقه : قرابت نسبى

relationship therapy
روانشناسى : درمان ارتباطى

relatire adverb
قيد موصول