کلمات مشابه

renifleur
روانشناسى : بو پرست جنسى

reniform
(ج.ش ).شبيه کليه ،کليه مانند

renitency
مقاومت ،مخالفت

renitent
مقاوم ،سرسخت

rennet
شيردان ،پنير مايه ،مايه سيب انگلستان ،مايه ماست

renouncement
چشم پوشى ،کناره گيرى

renouncement of citizenship
قانون ـ فقه : ترک تابعيت

renouncer
سرزنش و انتقاد کننده

renovate
باز نوساختن ،نو کردن ،تعمير کردن ،از سر گرفتن

renovator
باز نو سازنده ،بدعتکار