کلمات مشابه

repealer
لغو کننده

repeat action key
کامپيوتر : کليد تکرار عمل

repeat counter
کامپيوتر : شمارنده تکرار

repeat key
کامپيوتر : کليد تکرار

repeat mark
معمارى : خال

repeat range
علوم نظامى : فرمان برد از نو،با همين مسافت تيراندازى کنيد

repeat until
تکرارکن ... تااينکه

repeatability
تکرارپذيرى ،قابليت تکرار

repeatable
تکرارپذير،قابل تکرار،تکرار کردنى

repeated
پى در پى ،مکرر