کلمات مشابه

resultant
منتجه , برآيند

resultful
نتيجه بخش , پر نتيجه

resulting
منتج , منجر

resulting from
مترتب , ناشي از

results
نتايج , عواقب

resume
از سر گرفتن

resumption
باز يافت , ادامه

resupination
وارونه بودن

resupine
تاقباز , بعقب برگشته

resurgence
بازخيز , طغيان مجدد