کلمات مشابه

rhytmic movement
ورزش : حرکت موزون

rial
واحد پول ايران ،پادشاه ،ملکه ،سلطنتى ،باشکوه

rials 40 the metre
مترى ¹ 4ريال ،مترش ¹ 4ريال

rials 50 or so
د رحدود ¹ 5ريال ،¹ 5ريال چيزى بيشترياکمتر

rialto
جزيره ريالتو در ونيز،مرکز معاملات

riant
خندان ،متبسم ،بشاش ،دلگشا

rib cage
قفسه سينه ،قفسه صدرى

rib roast
دک ودنده( کسيرا )خرد کردن

rib to prevent seepage
عمران : پشت بند جلوگيرى از تراوش

rib wort plantain
طريلال ،حشيشه البرص