کلمات مشابه

ringside
در کنارصحنه ورزش ،در کنار تشک کشتى يا رينگ مشت بازى

ringtail
(ج.ش ).باز کبود ماده ،تليله نوک دراز

ringthe bull
بازى اى که دران حلقه اى را پرتاب ميکنندتابه قلابى بياويزد

ringworm
(طب)عفونت قارچى ،کچلى ،کرم حلقه دار

rink
سرخورى روى يخ ،سلحشور،(درميدان يخ بازى )يخ بازى کردن

rinser
شستشو کننده

rinsing
پس مانده ابکشى ،پس مانده

riot and civil commotion
بازرگانى : اعتصاب و تظاهرات

riot gun
علوم نظامى : تفنگ ضد اغتشاش يا کنترل اغتشاشات

riotous assembly
قانون ـ فقه : اجتماع و مواضعه اشوبگرانه