کلمات مشابه

road construction
احداث جاده , راه سازي

road curve
خم جاده

road guard
راهدار

road roller
جاده صاف کن

road-book
راهنامه

road-guard
راهبان

road-map
راهنامه

roadability
درمورد اتومبيل

roadbed
کف خيابان , کف جاده

roadless
بي جاده , بدون جاده