کلمات مشابه

road metal
سنگ سنگ فرش ،قلوه سنگ

road net
علوم نظامى : شبکه جاده ها

road plantation
معمارى : درختکارى راه

road race
ورزش : دو ماراتون

road racer
ورزش : دونده ماراتون

road reconnaissance
علوم نظامى : عمليات شناسايى جاده ها

road-side
کنار جاده يا خيابان

road space
علوم نظامى : فضاى اشغالى از جاده به وسيله ستون

road surface
معمارى : رويه راه

road tanker
اتومبيل مخزن دار