کلمات مشابه

road racer
ورزش : دونده ماراتون

road reconnaissance
علوم نظامى : عمليات شناسايى جاده ها

road-side
کنار جاده يا خيابان

road space
علوم نظامى : فضاى اشغالى از جاده به وسيله ستون

road surface
معمارى : رويه راه

road tanker
اتومبيل مخزن دار

road tar
معمارى : قطران براى راه

road test
ازمايش امادگى وسائط نقليه ،برات مسافرت

road traffic offences
قانون ـ فقه : جرائم راهنمايى و رانندگى

road work
ورزش : دويدن جاده اى در تمرين بوکس