کلمات مشابه

road surface
معمارى : رويه راه

road tanker
اتومبيل مخزن دار

road tar
معمارى : قطران براى راه

road test
ازمايش امادگى وسائط نقليه ،برات مسافرت

road traffic offences
قانون ـ فقه : جرائم راهنمايى و رانندگى

road work
ورزش : دويدن جاده اى در تمرين بوکس

roadability
(درمورد اتومبيل )راهوارى ،قابل مسافرت در جاده ،جاده رو

roadable
راهوار،جاده رو

roadbed
زير سازى راه ،کف جاده ،کف خيابان

roadblock
وسيله انسداد جاده