کلمات مشابه

road space
علوم نظامى : فضاى اشغالى از جاده به وسيله ستون

road surface
معمارى : رويه راه

road tanker
اتومبيل مخزن دار

road tar
معمارى : قطران براى راه

road test
ازمايش امادگى وسائط نقليه ،برات مسافرت

road traffic offences
قانون ـ فقه : جرائم راهنمايى و رانندگى

road work
ورزش : دويدن جاده اى در تمرين بوکس

roadability
(درمورد اتومبيل )راهوارى ،قابل مسافرت در جاده ،جاده رو

roadable
راهوار،جاده رو

roadbed
زير سازى راه ،کف جاده ،کف خيابان