کلمات مشابه

rochet
جبه کتانى گشاد اسقفان و راهبان ،ردا يا عبا

rock bottom
کمترين و نازلترين قيمت ،پايين ترين قسمت

rock bound
خاره بست ،سنگ بست ،محاط بصخره ،ديرياب ،دشوار

rock brake
(گ.ش ).بسفايج معمولى

rock candy
نبات ،تبرزد

rock-crystal
بلور کوهى

rock dove
کبوتر کوهى

rock drill
عمران : مته سنگ شکن

rock dyke
معمارى : سنگريز

rock erosion
عمران : از بين رفتن سنگ در اثر خراش