کلمات مشابه

rod float
عمران : تعيين سرعت اب در کانال به طريقه جسم شناور

rod mill
عمران : سنگ شکن ميله اى

rodding a conduit
الکترونيک : فنرگذرانى از لوله

rode
گذشتهride

rodent
جانور جونده( مثل موش)

rodentia
جوندگان ،حيوانات قراضه

rodential
جونده ،قراضه

rodenticide
دارو يا عامل کشنده جانوران جونده

rodless
بى ميله

rodlike
ميله مانند