کلمات مشابه

rondelet
غزل تهليل دار دو قافيه هفت بندى

rondelle
)rondel(دايره ،جسم مدور،سنگهاى قيمتى مدور زينتى

rondure
گردى ،چيز گرد،گوشتالويى ،چاقى ،تپلى

rontgen
نام فيزيکدان نامى المان که پرتو مجهول را پيدا کرد

rontgen rays
پرتو مجهول ،پرتوX

rontgenogram
عکسى که با پرتو مجهول بردارند

ronyon
ادم جرب دار

rood
چليپا،صليب ،مقياس سطحى معادل يک چهارم جريب ،مقياس طولى که درانگلستان 7 الى 8 يارد است

roof area
معمارى : سطح بام

roof beam
معمارى : تير سقف