کلمات مشابه

room mate
هم اتاق

roommate
هم اتاقي , هماتاق

roomy
جادار , جا دار

roorbach
نشر اکاذيب

roorback
نشر اکاذيب

roost
منزل کرن , بيتوته کردن , نشيمنگاه پرنده , لانه مرغ

root
جرثومه , ريشه , سنخ

rootage
ريشه بندي , مجموع ريشه ها

rootlet
ريشهچه , ريشه فرعي

rooty
ريشهاي , ريشهدار , شبيه ريشه