کلمات مشابه

salimeter
نمک سنج

saline soil
عمران : خاک شور

saline water
معمارى : اب شور

saliniferous
زيست شناسى : ترکيبات نمک زا

salinity control
معمارى : نمکزدايى

salinometer
الت تعيين مقدار نمک در ابهاى شور

salinometry
معمارى : نمک سنجى

salique law
)salic law(محروميت اولاد اناث از توارث تاج وتخت

salis bury steak
خوراک گوشت گاو مخلوط با تخم مرغ وشير

saliva test
ورزش : ازمايش بزاق دهان اسب