کلمات مشابه

saltatory
)saltatorial(رقصى ،جست وخيزى ،افتان وخيزان

saltatory conduction
روانشناسى : رسانش پرشى

saltatory spasm
روانشناسى : انقباض پرشى

saltbush
(گ.ش ).خانواده گياهان قازاياغى ،اسفناجيان

saltcellar
نمکدان

salted weapon
علوم نظامى : جنگ افزار اتمى که قدرت راديواکتيو ان تشديد شده باشد

salter
نمک فروشى ،استخراج کننده نمک ،نمک زن

saltern
کارخانه يا معدن استخراج نمک

saltigrade
با جست راه رونده ،کارتنه اى که باجست وخيزراه ميرود

saltine
نان بيسکويت نمکدار