کلمات مشابه

salvor
قانون ـ فقه : نجات دهنده کشتى يا کالاهاى ان در دريا

salvos
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى مواظب باشيد اماده شليک هستم

salvtatorian
شاگردى که نطق گشايش ياتهنيت اميزرا اداکند

samaria
سامريه در فلسطين قديم ،(ش ).پودر زرد کمرنگى بفرمولsm2 O3

samaritan
سامرى ،سامره فلسطين ،نيکوکار

samba
رقص برزيلى سامبا

sambar
( )sambur(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

sambo
ورزش : نوعى جودو روسى

sambon kumite
ورزش : مبارزه سه ضربه اى

sambur
( )sambar(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا