کلمات مشابه

sandbank
کرانه ماسه ،ساحل شنى

sandbar
سد شن ،جزيره نمايى که در دهانه رودخانه يا بندر گاه باشد

sandblast
شن شويى ،باپاشيدن ماسه( بهمراه باد فشار قوى )پاک کردن

sanded
ريگ پوش ،شن پوش ،شن زار،ماسه دار،ريگ دار،شکرپوش ،خال خال

sander
شن زن ،اسباب شن زنى ،چرخ سنباده

sandiness
ريگزارى ،رنگ ( ريگ قرمز) ،قرمزى

sanding
معمارى : ماسه گذارى

sanding machine
ماشين سنباده زنى وصيقل کارى

sandiver
خلط شيشه ،ريم شيشه ،ريم ابگينه

sandpiper
(ج.ش ).يلوه ،نوعى مارماهى کوچک