کلمات مشابه

saw band
معمارى : نوار اره

saw blade
معمارى : تيغه اره

saw doctor
ماشينى که با ان دندانه هاى اره رادرست مى کنند

saw-dust
خاک اره

saw dust concrete
معمارى : بتن خاک اره

saw edged
داراى لبه دندانه دندانه ،داراى لبه مضرس

saw fish
اره ماهى

saw frame
علوم مهندسى : کمان اره

saw gate
چارچوب اره

saw grass
(گ.ش ).ساق تيز