کلمات مشابه

seaworn
فرسوده در اثر دريا،ساييده بواسطه دريا

seaworthiness
قابل سفر دريا،محکم براى دريا

sebaceous
چربى دار،چرب

sebaceous humour
رطوبت شحمى ،روغن

sebestan
سپستان

sebesten
سگ پستان

sec
خط قاطع ،دوم ،ثانوى ،خشک ،(در مورد شراب )تلخ

secant
قطع کننده ،خط قاطع ،متقاطع

secarianism
پيروى از تيره يا فرقه ياحزبى ،تشيع

secateur
قيچى باغبانى ،شاخه قطع کن