کلمات مشابه

segregationist
جدايى گراى ،طرفدار جدايى نژاد سفيد وسياه

segregative
تجزيه طلب ،طالب جدايى ،وابسته به تفکيک وتبعيض

seguin board
روانشناسى : تخته سگن

seidlitz powder
سدليس: کارکن ملينى که از دو گرد درست ميشود

seigneur
امير،شاهزاده ،سنيور،فئودال ،اقا

seigneurial
ارباب وار

seigneury
قلمرو حکومت لرد

seignior
اقا،ارباب ،صاحب تيول

seigniorage
)=seignorage(حق الضرب ،حق ويژه ارباب صاحب تيول

seignioral
)=seignoral(اربابى