کلمات مشابه

self deceived
خود فريفته

self deception
خود فريبي

self evident
خود آشکار

self existence
واجب الوجودي

self fertility
خود باروري

self goverment
خود فرماني

self humiliation
تحقير نفس

self hypnosis
هيپنوتيزم خود

self identity
شباهت تام

self immolation
فداسازي خود