کلمات مشابه

showmanship
نمايشگري

showroom
سالن نمايشگاه

showy
خودنما , پرجلوه , خود نما

shrapnel
گلوله افشان , گلوله انفجاري

shred
باريک بريدن , تکه کردن , سرتکه پارچه , ريش ريش کردن

shredded
ريش ريش

shredder
رنده

shrew
لجاره , پتياره , سليطه

shrewd
ناقلا

shrewdness
کياست