کلمات مشابه

similar figures
اشکال هماننديا متشابه

similar pairs
ورزش : مسابقه دونفره اسکيت

similar to that
مانندان ،شبيه به ان

similarities test
روانشناسى : ازمون شباهتها

similarity transformation
شيمى : تبديل مشابهتى

similarly
بهمين نحو،بطور مشابه

similarty
پباهت ،همانندى ،تشابه

simile
صنعت تشبيه ،استعاره ،تشابه ،شبيه

similiar
شبيه ،مطابق ،همانند،متشابه ،يکسان

similite
قانون ـ فقه : بهمان طريق