کلمات مشابه

simple premission
قانون ـ فقه : اذن محض

simple randon sampling
روانشناسى : نمونه گيرى تصادفى ساده

simple regression
بازرگانى : رگرسيون ساده دو متغيره

simple schizophrenia
روانشناسى : اسکيزوفرنى ساده

simple strain
عمران : تغيير طول نسبى ساده

simple stress
عمران : تنش ساده

simple structure
روانشناسى : ساخت ساده

simple support
عمران : تکيه گاه ساده

simple truss
معمارى : خرپاى ساده

simple wing
ورزش : طرح تهاجمى با خط نامتعادل