کلمات مشابه

single-acting cylinder
علوم هوايى : سيلندر يک طرفه

single-acting pump
علوم هوايى : پمپ يکطرفه

single armature converter
علوم مهندسى : مبدل يک ارميچرى

single-banked boat
علوم دريايى : قايق تک پارو زن

single-barreled
يک پول

single-bevel but weld
علوم مهندسى : جوش لب به لب" وى " ساده

single blessedness
(سعادت ) بى زنى يا انفراد

single board computer
کامپيوتر : کامپيوتر تک بردى

single breasted
داراى دکمه در يک طرف کت ،کت دو يا سه دکمه

single-button carbon microphone
الکترونيک : ميکروفون تک زغالى