کلمات مشابه

slot machine
ماشين خودکارى که پول در سوراخ ان انداخته و کالاى مطلوب را تحويل ميگيرند

slot welding
علوم مهندسى : جوشکارى شيارى

sloth
تنبلى ،سستى ،بيکارى ،کاهلى ،تنبل بودن

slothful
تنبل ،سست ،کاهل ،ديرپاى ،عقب افتاده ،بى حال

slothfully
تنبل ،سست

slothfulness
تنبلى ،سستى

slotted
قسمت سوم و گذشتهslot

slouch
ادم بى دست وپا،ادم بى کاره وبى کفايت ،تنبل ،با سر خميده ودولا دولا راه رفتن سربزير،خميده بودن ،اويخته بودن ،اويختن ،پوست انداختن

slouch hat
کلاه لبه پهن ولبه اويخته

sloucher
ادم بى دست وپا