کلمات مشابه

smoke consumer
اسباب استفاده از دود براى مصرف درونى ماشين

smoke consumption
زيست شناسى : دودگيرى

smoke curtain
علوم نظامى : پرده دود براى استتار از ديد زمينى

smoke dried
دودى ،خشکانده بابود

smoke jack
سيخ گردان

smoke mask
علوم دريايى : ماسک ضد دود

smoke out
بيرون راندن( از مخفى گاه بوسيله دود)

smoke point
شيمى : نقطه دود

smoke projectile
علوم نظامى : گلوله دودانگيز

smoke proof
غير قابل نفوذ دود،ضد دود