کلمات مشابه

snakemouth
(گ.ش ).گل ثعلب امريکايى وژاپنى

snakeroot
(گ.ش ).زراوند،انجبار،گل مار

snakestone
پادزهر

snakeweed
(گ.ش ).انجبار،علف مار،شوکران زهردار

snakily
موذيانه ،مثل مار

snaking columns
کامپيوتر : ستون هاى مارپيچى

snaky
ماروار،مارمانند،موذى ،خائن ،ماردار

snant
صدادار

snap at
ربودن ،روى دست بردن ،زود خريدن ،غنيمت شمردن ،حمله کردن

snap bean
(گ.ش ).لوبيا سبز،لوبيا فرنگى