کلمات مشابه

snakeweed
(گ.ش ).انجبار،علف مار،شوکران زهردار

snakily
موذيانه ،مثل مار

snaking columns
کامپيوتر : ستون هاى مارپيچى

snaky
ماروار،مارمانند،موذى ،خائن ،ماردار

snant
صدادار

snap at
ربودن ،روى دست بردن ،زود خريدن ،غنيمت شمردن ،حمله کردن

snap bean
(گ.ش ).لوبيا سبز،لوبيا فرنگى

snap fastener
دکمه قابلمه ،دکمه فشارى

snap into it
زودباش ،بجنب

snap pass
ورزش : پاس سريع با پيچش سريع مچ