کلمات مشابه

snivel
فين ،زکام ،نزله ،از بينى جارى شدن ،اب بينى را با صدا بالا کشيدن ،دماغ گرفتن

snob
قلمبه ،برجستگى ،مغرور،افاده اى ،با بغض شديد گريستن

snobbery
رفتاراز روى خودستايى ،افاده فروشى

snobbish
پر افاده ،مغرور

snobbism
)=snobbery(افاده

snobby
)=snobbish(پر افاده

snobol language
زبان اسنوبول

snollygoster
ادم زيرک ولى بى مسلک

snood
گيسوبند،سربند،گيسو را درتور بستن

snook
بوکشيدن ،جستجو کردن ،کش رفتن ،عطسه ،زفير،گوشه وکنايه