کلمات مشابه

snotty
فين فينى ،مف دار،کثيف

snout
خرطوم فيل ،پوزه دراز جانور،سرلوله اب ،لوله کترى وغيره ،پوزه زدن به

snoutish
)snouty(پوزه وار،دماغه وار

snouty
)snoutish(پوزه وار،دماغه وار

snow-ball
با گلوله برف زدن

snow ball tree
گل بدماغ

snow berry
گل برف ،گل مرواريد

snow blind
)snow blindness(برف کور،برف کورى

snow-blindness
روانشناسى : برف کورى

snow blink
علوم نظامى : تکه هاى ابر سفيد در اسمان يا صفحه رادار