کلمات مشابه

social immobility
روانشناسى : بى تحرکى اجتماعى

social increment
روانشناسى : افزايش ناشى از کار جمعى

social influence
روانشناسى : نفوذ اجتماعى

social inhibition
روانشناسى : بازدارى اجتماعى

social instinct
روانشناسى : غريزه اجتماعى

social institution
روانشناسى : نهاد اجتماعى

social insurance fund
بازرگانى : صندوق بيمه هاى اجتماعى

social integration
روانشناسى : يکپارچگى اجتماعى

social intelligence
روانشناسى : هوش اجتماعى

social interaction
روانشناسى : کنش متقابل اجتماعى