کلمات مشابه

solicitous to go
مشتاق رفتن ،مايل به رفتن

solicitude
نگرانى ،پروا،انديشه ،اشتياق ،دقت زياد

solid body
ورزش : جسم سخت

solid color
معمارى : رنگ يکدست

solid dike
معمارى : اب بند

solid door
معمارى : لنگه در توپر

solid floor
معمارى : کف زير بر

solid jet
معمارى : فوران پر

solid line
ورزش : خط پر

solid looking
داراى قيافه جامد وبيروح