کلمات مشابه

somnambular
)somnambulant(خوابگرد،در خواب راه رونده ،معتاد به راه رفتن در خواب

somnambulate
خوابگردى کردن ،در خواب راه رفتن

somnambulation
راه رفتن در خواب ،خواب گردى

somnambulist
)somnambulistic(کسيکه در خواب راه ميرود،وابسته به راهروى درخواب ،خواب گرد

somnambulistic
)somnambulist(کسيکه در خواب راه ميرود،وابسته به راهروى درخواب ،خواب گرد

somnifacient
)somnific(خواب اور،خواب الود

somniferous
روانشناسى : خواب اور

somnific
)somnifacient(خواب اور،خواب الود

somnifugous
روانشناسى : خواب زدا

somniloquist
خوابيده سخنگو