کلمات مشابه

staffing
کامپيوتر : قابل دسترس ساختن افراد براى سازمانها

staffing guide
علوم نظامى : کتاب راهنماى پرسنل ستاد يا کتاب راهنماى انتخاب و تشکيل پرسنل ستادى

stag
گوزن( قرمز نر)،کره اسب ،حيوان نر( بطور کلى)،جلسه يا مهمانى مردانه ،کوتاه کردن ،بريدن ،جاسوسى کردن ،پاييدن

stag evil
تشنج ارواره زيرين اسب

stag hound
تازى( گوزن گير)

stag hunting
ورزش : شکار اهو با حالت سواره و کمک تازيها

stag jump
ورزش : پرش با پاهاى باز در هوا

stag leap
ورزش : پرش پا باز ژيمناست

stag position
ورزش : وضع پاهاى باز،پا باز در هوا

stage coach
دليجان