کلمات مشابه

stag
گوزن( قرمز نر)،کره اسب ،حيوان نر( بطور کلى)،جلسه يا مهمانى مردانه ،کوتاه کردن ،بريدن ،جاسوسى کردن ،پاييدن

stag evil
تشنج ارواره زيرين اسب

stag hound
تازى( گوزن گير)

stag hunting
ورزش : شکار اهو با حالت سواره و کمک تازيها

stag jump
ورزش : پرش با پاهاى باز در هوا

stag leap
ورزش : پرش پا باز ژيمناست

stag position
ورزش : وضع پاهاى باز،پا باز در هوا

stage coach
دليجان

stage craft
فن درست کردن نمايش

stage direction
مديريت ،کاگردانى