کلمات مشابه

stag evil
تشنج ارواره زيرين اسب

stag hound
تازى( گوزن گير)

stag hunting
ورزش : شکار اهو با حالت سواره و کمک تازيها

stag jump
ورزش : پرش با پاهاى باز در هوا

stag leap
ورزش : پرش پا باز ژيمناست

stag position
ورزش : وضع پاهاى باز،پا باز در هوا

stage coach
دليجان

stage craft
فن درست کردن نمايش

stage direction
مديريت ،کاگردانى

stage director
مدير نمايش