کلمات مشابه

stag hunting
ورزش : شکار اهو با حالت سواره و کمک تازيها

stag jump
ورزش : پرش با پاهاى باز در هوا

stag leap
ورزش : پرش پا باز ژيمناست

stag position
ورزش : وضع پاهاى باز،پا باز در هوا

stage coach
دليجان

stage craft
فن درست کردن نمايش

stage direction
مديريت ،کاگردانى

stage director
مدير نمايش

stage fever
کرم بازيگرى يا اکترى

stage manage
اداره کردن ،کارگردانى کردن