کلمات مشابه

stages of economic growth
بازرگانى : مراحل رشد اقتصادى

stagestruck
مسحور صحنه شده ،عاشق صحنه نمايش

staggard
گوزن نرچهارساله

staggered
معمارى : شطرنجى

staggered form
شيمى : شکل نامتقابل

staggered riveting
علوم مهندسى : پرچکارى يک در ميان

staggered tuning
الکترونيک : ميزان سازى رديفى

staggerer
)=staggery(تلوتلوخور،گيج

staggering of brushes
الکترونيک : همپوشانى زغالها

staggy
داراى علائم ونشانه هاى نر